Dnipropetrovsk University Bulletin. History & Archaeology series

ISSN 2414-9578 (Online), ISSN 2412-5334 (Print)

Key title: Vìsnik Dnìpropetrovsʹkogo unìversitetu. Serìâ: Ìstorìâ ta arheologìâ (Online)

Abbreviated key title: Vìsn. Dnìpropetr. unìv., Ser.: Ìstor. arheol. (Online)

Parallel title: Vestnik Dnepropetrovskogo universiteta. Seriâ: Istoriâ i arheologiâ

Parallel title: Dnipropetrovsk University bulletin. History & archaeology series

URL: http://www.via.dp.uaVol 23, No 1 (2015)

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

S. I. Svitlenko
G. N. Vynogradov
Yury Anatoliiovych Svyatets
S. I. Svitlenko
S. V. Koncha
V. V. Zhyliaev
S. V. Czyruk
O. B. Shlyachov
D. V. Arkhireyskyi
V. A. Slivenko
N. S. Rozhyk, M. V. Sen’kiv
N. M. Malyga
O. V. Chorny
А. А. Antonov-Ovseyenko
B. V. Malinovsky
V. K. Klets
O. V. Nemych
A. G. Peretokin
V. I. Voronov
N. A. Kovalyova
T. L. Kudrytska
A. V. Ugach
І. V. Yakimova
К. V. Minakova
A. S. Strukulenko
О. V. Boyko